Sunday, February 12, 2012

Өгөгдлийн сангийн үндэс

Өгөгдлийн сангийн үндэс хичээлийн зарим презентейшний хувилбарыг энд байрлууллаа. Авч үзээд асуудал гарвал холбогдоорой.

  1. Select comand
  2. DML & DCL хэлбэрүүд
  3. Calculated fields
  4. Subquery
  5. Stored Procedure