Saturday, November 16, 2013

Догь

< ? p h p
$myData = UseSQLToQueryDataFromAnyDatabase();
WriteNiceHTMLPageWithData ($myData);

>

Tuesday, November 12, 2013

Шифр

Шифрлэлтийн тухай сонирхолтой, ойлгомжтой бичлэг энд, бас энд байна.